Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

PENGETAN KAPING 186 ADEGING KABUPATEN TEMANGGUNG

Selasa, 10 November 2020 Pemerintahan

TEMANGGUNG, Pamarentah Kabupaten Temanggung ngawontenaken upacara pengetan kaping 186 Adeging Kabupaten Temanggung mapan ing Pendopo Pengayoman dinten Selasa, surya kaping 10 wulan Nopember warsa 2020. Minangka pengageng upacara Bopo Bupati HM Al Khadziq, dipun rawuhi Wakil Bp Bupati R Heri Ibnu Wibowo, para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, saha pejabat sanesipun dalah sedaya kadang ingkang nderek upacara utusan saking elemen masyarakat.

Pengetan ambal warsa ingkang kaping 186 Kabupaten Temanggung, kaping sepisan menika nginaaken adat jawi ugi bahasa jawa supados Kabupaten Temanggung badhe mados karakteristik lan jatidiri.

Bopo Bupati HM Al Khadziq ing wursita aji-nipun, Bupati Temanggung  paring pangandika bilih pengetan kaping 186 adeging Kabupaten Temanggung menika sageda adamel masyarakat Temanggung tansah guyub rukun-rukun bala, bandha, rasa, sesarengan mbangun muroh saged mujudaken Temanggung ingkang tata titi tentrem marem lan gandem, panggesangan sagung warga saged lumampah sae lan nggayuh karahayon.

Wonten ing kalodhangan menika Bopo Bupati ngajab sedaya saged nuladha semangat para pahlawan Rakai Pikatan, Kayu wangu, lan Demang Gong ingkang sampun ngupadi gegayuhan luhur, ingkang kalajengaken Raden Aria Djojonegoro kanthi srana mindhahaken kitha praja

"Sesarengan mangga maos sejarah, bilih adat literasi sampun lumampah rikala jaman mula bikanipun Temanggung"

Visi misi ingkang kawarisaken cikal bakaling Temanggung saged dados inspirasi tumrap generasi jaman samangkih, ugi raketeing pasedherekan, raos sih-sinisihan, lung-tinulung, lan kurmat-kinurmatan, sedaya menika murih rumaketing pasedherekan, memitran lan kekadangan.

Bab menika jumbuh kalihan gegayuhan mujudaken Temanggung ingkang tentrem, marem lan gandem.

Minangka pangajab, Bupati Temanggung "nyong ro sampeyan urip nang Temanggung mangan kasil bumi Temanggung, ngombe banyu Temanggung ayo gotong royong mbangun Temanggung", tambah Bupati.

Ing kalodhangan menika ugi kapasrahaken nugraha tandha kinurmatan dhumateng para PNS awujud satya lancana karya satya gunggung 38 ingkang sampun ngabdi dhateng Pamarentah Kabupaten Temanggung sadangunipun 30 taun, 20, lan 10 taun sapurnaning upacara kalajengaken kanthi mirsani gelaring budaya wujud teater rakyat lan film sejarah perjuangan Temanggung.(Hms20)

Berita Terkait